Verksamhetsplan 2023

Vi ska arbeta för att förbättra villkoren för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i Örnsköldsvik. Detta gör vi genom att;

  • Erbjuda våra medlemmar medlemsnytta i form av information, medlemsträffar, anhöriggrupper. 
  • Genom information och utbildning öka förståelsen för och kunskaperna om de specifika behov som personer med NPF har och motverka negativa attityder, fördomar och diskriminering.
  • Tillvarata forskning och erfarenheter och sprida den kunskapen vidare.
  • Verka för att synliggöra för politiker, myndigheter och beslutsfattare hur det är att leva med NPF eller vara anhörig.
  • Via brukarråd få inflytande för att förbättra vården och bemötandet av patienter och anhöriga.
  • Verka för en förskola och skola som passar barn och ungdomar med NPF och för att alla erbjuds den hjälp de behöver för att klara skolan.