Verksamhetsberättelse Attention Örnsköldsvik 2021

Vår verksamhetsplan anger att vi ska arbeta för att förbättra villkoren för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i Örnsköldsvik i nedanstående fokusområden. Under varje rubrik står vad vi genomfört/deltagit i inom området under 2021.

Erbjuda våra medlemmar medlemsnytta i form av information, medlemsträffar, anhöriggrupper.

 • Einar och Pernilla har under året varit kontaktpersoner för Attention Örnsköldsvik. Medlemmar har hört av sig för att få tips och råd.
 • Styrelsen har påbörjat planeringen för en digital grupp för vuxna medlemmar med egen diagnos och anhöriga.

Genom information och utbildning öka förståelsen för och kunskaperna om de specifika behov som personer med NPF har och motverka negativa attityder, fördomar och diskriminering.

 • Vi har deltagit i planering och genomförande av Psykeveckan i Ö-vik.

Tillvarata forskning och erfarenheter och sprida den kunskapen vidare.

 • Vi har upplyst våra medlemmar om bland annat TV-program och länkar till artiklar om NPF.
 • Vi sprider vidare tips och inhämtad kunskap på både vår hemsida och Facebooksida.
 • Vi har delat ut Attention-tidningen i flera olika sammanhang.

Verka för att synliggöra för politiker, myndigheter och beslutsfattare hur det är att leva med NPF eller vara anhörig.

 • Vi har delat ut Attentions informationsmaterial och funnits på plats för frågor under Psykeveckan.
 • Vi har genom skrivelser och kontakt med lokala politiker, samt via kontakt med lokal media verkat för våra medlemmars intressen.

Via brukarråd få inflytande för att förbättra vården och bemötandet av patienter och anhöriga.

 • Styrelsen har en invald ledamot i Brukarrådet Västernorrland som under året blev vald till vice ordförande. Brukarrådet har under året bla utbildat Peer-supporters varav en finns i Västernorrland.

Verka för en förskola och skola som passar barn och ungdomar med NPF och för att alla erbjuds den hjälp de behöver för att klara skolan.

 • Styrelsen har 2021 främst kunnat ge råd och stöd till enskilda medlemmar som hört av sig med skolfrågor. 

Utbildningar som styrelseledamöter deltagit i under 2021

 • Ledamöter från styrelsen har deltagit i föreläsningar bla i samband med Psykeveckan.
 • Ledamöter från styrelsen deltog på Föreningskonferensen i Stockholm 23-24/10.

Styrelsearbetet under året.

Förutom att vi har haft digitalt årsmöte den 18/3 så har vi deltagit/genomfört:

 • Vi har haft 9 styrelsemöten. Dessa ställdes under året om till framförallt digitala möten med anledning av rådande pandemi.
 • Planeringsdag med styrelsen ägde rum 20/5.

Extern representation under 2021

 • Deltagit i lokala HSO:s årsmöte och ordförandemöten i Ö-vik.
 • Deltagit i Tillgänglighetsrådet i Ö-vik.
 • Deltagit i Länsföreningens årsmöte och styrelsemöten.
 • Deltagit i Brukarrådet, på länsnivå.
 • Deltagit som medarrangör i Psykeveckan som fortsatt anpassades till en rådande pandemi.
 • Deltagit på Föreningskonferensen i Stockholm.
 • En ledamot i styrelsen har deltagit som föreläsare i insatsen Pegasus som erbjuds inom Vuxenpsykiatrin för personer med ADHD.

Övrigt

Verksamhetsåret 2021 blev liksom 2020 ett år präglat av en pandemi. Den verksamhet som ett vanligt år hade kunnat genomföras kunde inte bli av med anledning av smittorisk och rådande restriktioner. Styrelsen fortsatte med i huvudsak digitala möten, vilket också det blev till vardag. Trots det rådande läget kunde en viss verksamhet upprätthållas och de medlemmar som hörde av sig för att få råd och stöd minskade inte i antal. Under hösten flyttades kontoret till Föreningarnas hus. Avtalet med Studiefrämjandet avslutades. Kontakt med annat studieförbund har påbörjats. Styrelsen ser med tillförsikt på att det kommande verksamhetsåret 2022 ska innebära en ökad möjlighet till verksamhet och kontakt med medlemmar.

Antal medlemmar den 31 december 2021: 261

Attention Örnsköldsviks styrelse den 17 mars 2022

—————————————– ———————————–

Einar Härdin, ordförande Pernilla Grundström, vice ordförande

—————————————– ———————————–

Marielle Sjölund, Sekreterare Kristina Isberg, kassör

—————————————– ———————————-

Mona Stewart, ledamot Magnus Ölund, ledamot