Verksamhetsberättelse Attention Örnsköldsvik 2020

Vår verksamhetsplan anger att vi ska arbeta för att förbättra villkoren för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i Örnsköldsvik i nedanstående fokusområden. Under varje rubrik står vad vi genomfört/deltagit i inom området under 2020.

 

Erbjuda våra medlemmar medlemsnytta i form av information, medlemsträffar, anhöriggrupper.

 • Vi har haft en föräldranätverksgrupp för medlemmar. Ledare har varit Kristina Edlund-Jonsson. Rådande pandemi har påverkat gruppens möjligheter att träffas negativt.
 • Einar har under året (och del av året Pernilla) varit kontaktperson för Attention Örnsköldsvik. Medlemmar har hört av sig för att få tips och råd.
 • Styrelsen har påbörjat planering för en digital grupp för vuxna medlemmar med egen diagnos.

 

Genom information och utbildning öka förståelsen för och kunskaperna om de specifika behov som personer med NPF har och motverka negativa attityder, fördomar och diskriminering.

 • Vi har deltagit i planering och genomförande av Psykeveckan i Ö-vik.

 

Tillvarata forskning och erfarenheter och sprida den kunskapen vidare.

 • Vi har upplyst våra medlemmar om bland annat TV-program och länkar till artiklar om NPF.
 • Vi sprider vidare tips och inhämtad kunskap på både vår hemsida, Facebooksida samt i vår Facebookgrupp för Föräldranätverket.
 • Vi har delat ut Attention-tidningen i flera olika sammanhang.

 

Verka för att synliggöra för politiker, myndigheter och beslutsfattare hur det är att leva med NPF eller vara anhörig.

 • Vi har delat ut Attentions informationsmaterial och funnits på plats för frågor under Psykeveckan.
 • Vi har genom skrivelser och kontakt med lokala politiker, samt via kontakt med lokal media verkat för våra medlemmars intressen.

 

Via brukarråd få inflytande för att förbättra vården och bemötandet av patienter och anhöriga.

 • Styrelsen har en invald ledamot i Brukarrådet Västernorrland som bland annat under 2020 utbildat brukarrevisioner samt Hjärnkollambassadörer.

 

Verka för en förskola och skola som passar barn och ungdomar med NPF och för att alla erbjuds den hjälp de behöver för att klara skolan.

 • Styrelsen har 2020 främst kunnat ge råd och stöd till enskilda medlemmar som hört av sig med skolfrågor.

Utbildningar som styrelseledamöter deltagit i under 2020

 • Ledamöter från styrelsen har deltagit i föreläsningar i samband med Psykeveckan.
 • Ledamöter från styrelsen skulle ha deltagit i utbildning via Attention Riks i att vara ledare för anhöriggrupper som dock blev inställt pga pandemin.

 

Styrelsearbetet under året.

Förutom att vi har haft årsmöte så har vi deltagit/genomfört:

 • Vi har haft 8 styrelsemöten. Dessa ställdes under året om till digitala möten med anledning av rådande pandemi.
 • Ingen planeringsdag med styrelsen kunde genomföras 2020. Tidigare brukar vi träffas en helg, men i år gjorde vi en mötesplanering under första styrelsemötet efter sommaruppehållet.

 

Extern representation under 2020

 • Deltagit i lokala HSO:s årsmöte och ordförandemöten i Ö-vik.
 • Deltagit i Tillgänglighetsrådet i Ö-vik.
 • Deltagit i Länsföreningens årsmöte och styrelsemöten.
 • Deltagit i Brukarrådet, på länsnivå.
 • Deltagit som medarrangör i Psykeveckan som i sittarrangemang anpassades till en rådande pandemi.
 • Två ledamöter från styrelsen skulle ha deltagit på NPF-Forum som dock blev inställt pga pandemin.
 • Två ledamöter från styrelsen skulle ha deltagit på den digitala föreningskonferensen som Attention Riks bjöd in till men fick avstå av privata skäl.
 • En ledamot i styrelsen har deltagit som föreläsare i insatsen Pegasus som erbjuds inom Vuxenpsykiatrin för personer med ADHD.

 

Övrigt

Verksamhetsåret 2020 går till historien som det år som Coronapandemin tog greppet om allt och alla. Den verksamhet som ett vanligt år hade kunnat genomföras kunde inte bli av med anledning av smittorisk och rådande restriktioner. Styrelsen gick över till digitala möten, vilket också det blev till vardag. Trots det rådande läget kunde en viss verksamhet upprätthållas och de medlemmar som hörde av sig för att få råd och stöd minskade inte i antal.  Styrelsen ser med tillförsikt på att det kommande verksamhetsåret 2021, ska innebära åtminstone vissa lättnader gällande pandemins påverkan på vår verksamhet.

Antal medlemmar den 31 december 2020: 210 st.