Verksamhetsberättelse Attention Örnsköldsvik 2019

Vår verksamhetsplan anger att vi ska arbeta för att förbättra villkoren för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i Örnsköldsvik i nedanstående fokusområden. Under varje rubrik står vad vi genomfört/deltagit i inom området under 2019.

Erbjuda våra medlemmar medlemsnytta i form av information, medlemsträffar, anhöriggrupper.

 • Vi har bjudit in till en medlemsträff hemma hos Einar som tyvärr fick ställas in.
 • Vi har genomfört välbesökta Lan-träffar på Domsjö fritidsgård.
 • Vi har genomfört föräldracirkeln Livslinjen. Cirkelledare har varit Anette och
 • Vi har haft en växande föräldranätverksgrupp för medlemmar. Ledare har varit Kicki.
 • Vi har 10.09 haft en informations träff gällande LSS-verksamheten i Öviks kommun där avdelningschef för LSS deltog. Inbjudna var Föräldranätverket och styrelsen.
 • Länsföreningen arrangerade 2019.11.30 en medlemsresa med buss till Furviksparken där det var Halloween-tema. Vår lokalförening hade ledare och deltagare med på resan.
 • Vi har under året initierat och påbörjat samarbeten med RSMH, Familjepeppen, med Örnsköldsviks Spelförening (ÖSF) samt med kommunens anhörigkonsulenter.
 • Samarbetet med anhörigkonsulenterna ledde till att vi deltog med en föreläsare på ett café under Anhörigveckan.
 • Einar har under året (och del av året Anette) varit kontaktperson för Attention Örnsköldsvik. Medlemmar har hört av sig för att få tips och råd.

 

Genom information och utbildning öka förståelsen för och kunskaperna om de specifika behov som personer med NPF har och motverka negativa attityder, fördomar och diskriminering.

 • Vi har deltagit i planering och genomförande av Psykeveckan i Ö-vik.
 • Vi har deltagit i planering av Funkisveckan i Ö-vik, genom att ge tips på föreläsare.
 • Vi har under hösten deltat ut material under kampanjen ”Kämpa inte ensam”.
 • Vi har ställt frågan till Riksförbundet om möjligeten att göra insamlingar på Facebook till Attention.

 

Tillvarata forskning och erfarenheter och sprida den kunskapen vidare.

 • Vi har upplyst våra medlemmar om bland annat TV-program och länkar till artiklar om NPF.
 • Vi sprider vidare tips och inhämtad kunskap på både vår hemsida, Facebooksida samt i vår Facebookgrupp för Föräldranätverket.
 • Vi har delat ut Attention-tidningen i flera olika sammanhang.

 

Verka för att synliggöra för politiker, myndigheter och beslutsfattare hur det är att leva med NPF eller vara anhörig.

 • Vi har ansvarat för invigningen av Psykeveckan tillsammans med RSMH samt delat ut Attentions informationsmaterial och funnits på plats för frågor under Psykeveckan.
 • Vi har delat ut Attention-tidningen i väntrum på BUP, Habiliteringen ochVuxenpsykiatrin.
 • Vi har haft ett dialogmöte med Regionpolitiker 2019.08.27 där vi lyfte bland annat behovet av tidiga insatser samt vad som inte fungerar inom psykiatrin i dagsläget.
 • Vi har blivit kontaktade av SVT vid två tillfällen, gällande de långa köerna till BUP i länet samt gällande de hårdare bedömningarna från Försärkringskassan för aktivitesersättning.
 • Vi har blivit kontaktade av en privat utförare inom psykiatrin som ifrågasätter att Psykiatrin i Sundsvall uppgett att man inte behandlar patienter med lätt eller måttlig grad av ADHD.

 

Via brukarråd få inflytande för att förbättra vården och bemötandet av patienter och anhöriga.

 • Vi har deltagit i planeringsmöten inför psykeveckan 2019.
 • Föreningen har varit delaktig i ett Brukarråd inom Länsföreningen som även lett till att möten kommer att hållas i Ö-vik framöver, liksom i övriga länet.

 

Verka för en förskola och skola som passar barn och ungdomar med NPF och för att alla erbjuds den hjälp de behöver för att klara skolan.

 • Vi har medverkat till att föreställningen ”Hej Hyper!” visades på Alneskolan 2019.03.15.

Utbildningar som styrelseledamöter deltagit i under 2019

 • Ledamöter från styrelsen har deltagit i föreläsningar i samband med Psykeveckan och Funkisveckan.
 • Ordförande har deltagit på föreläsningen ”Våga fråga” gällande suicidprevention.

 

Styrelsearbetet under året.

Förutom att vi har haft årsmöte så har vi deltagit/genomfört:

 • Vi har haft 9 styrelsemöten.
 • En planeringsdag 25/5 med styrelsen.

 

Extern representation under 2019

 • Deltagit i lokala HSO:s årsmöte och ordförandemöten i Ö-vik.
 • Deltagit i Tillgänglighetsrådet i Ö-vik.
 • Deltagit i Länsföreningens årsmöte och styrelsemöten.
 • Deltagit i Brukarrådet, lokalt och på länsnivå.
 • Deltagit som medarrangör i Psykeveckan.
 • Deltagit med ett ombud på Förbundsstämman 2019.05.18 – 2019.05.19 där vi fick bifall till en av våra två motioner som gällde vikten av att jobba aktivt med de hårdare bedömningarna av aktivitetsersättning.
 • Deltagit i en inspirationsdag gällande Psykisk hälsa i Härnösand 2019.12.09.
 • En ledamot i styrelsen har deltagit som föreläsare i insatsen Pegasus som erbjuds inom Vuxenpsykiatrin för personer med ADHD.

 

Övrigt

 • Attention Örnsköldsvik firade 15 år som förening 2019!

 

Antal medlemmar den 31 december 2019: 215 st.

 

Attention Örnsköldsviks styrelse den 14 mars 2020

 

 

—————————————–            ———————————–

Einar Härdin, ordförande                         Pernilla Grundström, vice ordförande

 

 

—————————————–            ———————————–

Marielle Sjölund, Sekreterare                  Kristina Isberg, kassör

 

 

—————————————–            ———————————-

Moa Högberg, ledamot                            Magnus Ölund, ledamot

 

 

—————————————–            ———————————–

Berit Gimbergsson, ledamot                    Lars Björklund, ledamot och webbansvarig