pastedGraphic.png

 

Årsmötesprotokoll 2022

Datum: 2022-03-17

Tid: 18.00

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande: Enlig bilagd närvarolista/röstlängd

§ 1 Ordförande Einar Härdin öppnade årsmötet.

§ 2 Einar Härdin valdes till årsmötesordförande och Marielle Sjölund valdes till mötessekreterare. 

§ 3 Magnus Ölund och Pernilla Grundström valdes till justeringsmän/rösträknare.

§ 4 Röstlängden fastställdes enligt bifogad lista.

§ 5 Mötet fann att årsmötet var behörigen utlyst via mail till alla medlemmar 17/2.

§ 6 Dagordningen godkändes.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.

§ 8 Kassör Mona Stewart föredrog den ekonomiska berättelsen.

§ 9 Mötesordförande Einar Härdin föredrog revisorernas berättelse.

§10 Kassör föredrog och mötet fastställde balansräkningen. 

§ 11 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

§ 12 Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit.

§ 13 Mötet beslutade att följa Riksorganisationen Attention gällande medlemsavgifter för kommande verksamhetsår á 240 kr för huvudmedlem samt 60 kr för familjemedlem.

§ 14 Mötet beslutade att anta förslagen till verksamhetsplan och budget.

§ 15 Val av styrelsemedlemmar 

a) Einar Härdin valdes till ordförande för en tid av 1 år.

b) Marielle Sjölund, Magnus Ölund samt Mona Stewart valdes till ledamöter för en tid av 2 år samt Maria Bovington till ledamot för en tid av 1 år.

c) Kvarstående ledamot för en tid av 1 år är Pernilla Grundström.

 

§ 16 Caroline Carlsdotter (sammankallande) och Per Andersson valdes till revisorer för en tid av 1 år. Joel Eriksson valdes till revisorssuppleant för en tid av 1 år.

§ 17 

a) Gällande val till valberedningen, 2 platser på 1 år vardera, varav den ena sammankallande, har årsmötet inga föreslagna namn. 

b) Årsmötet beslutar att göra fyllnadsval till valberedningen under året 2021.

§ 18 Årsmötet beslutar att överlåta till styrelsen att välja representanter till aktuella organ och uppdrag såsom Attention Västernorrland, Brukarrådet Västernorrland samt Attention Riksförbund.

§ 19 a) Medlem Albin Appelqvist föreslår att vi ska jobba för en ungdomsgrupp inom Attention. Ett förslag är att söka pengar till gruppen från Brukarådet. Gruppen skulle kunna utgå från den nya mötesplatsen för ungdomar. Ett förlag är att samverka fritidledare från kommunen, med Sliperiet och eventuellt även Medborgarskolan. Albin skriver tillsammans med Pernilla Grundström ihop ett förslag. Vi diskuterar vidare nästa möte. 

b) Styrelseledamot Maria Bovington har en idé om att starta grupp för föräldrar till barn med autism för stöd gällande t.ex. situationen i skolan. Föräldrar behöver må bra för att barnen ska må bra. Vi diskuterar vidare nästa möte. 

§ 20 Mötesordförande avslutade årsmötet.

Vid protokollet Ordförande

…………………………………..…………………………………….

Marielle SjölundEinar Härdin

 

 

Justerare

…………………………………… ………………………………………

Magnus ÖlundPernilla Grundström