Årsmötesprotokoll 2021

Datum: 2021-03-18

Tid: 18.00

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande: Enlig bilagd närvarolista/röstlängd

§ 1 Ordförande Einar Härdin öppnade årsmötet.

§ 2 Berit Gimbergsson valdes till årsmötesordförande och Marielle Sjölund valdes till mötessekreterare.

§ 3 Magnus Ölund och Pernilla Grundström valdes till justeringsmän/rösträknare.

§ 4 Röstlängden fastställdes enligt bifogad lista.

§ 5 Mötet fann att årsmötet var behörigen utlyst via mail till alla medlemmar 17/2.

§ 6 Dagordningen godkändes.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.

§ 8 Kassör Kristina Isberg föredrog den ekonomiska berättelsen.

§ 9 Mötesordförande Berit Gimbergsson föredrog revisorernas berättelse.

§ 10 Kassör föredrog och mötet fastställde balansräkningen.

§ 11 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 12 Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit.

§ 13 Mötet beslutade att följa Riksorganisationen Attention gällande medlemsavgifter för kommande verksamhetsår á 240 kr för huvudmedlem.

§ 14 Mötet beslutade att anta förslagen till verksamhetsplan och budget.

§ 15 Val av styrelsemedlemmar

a) Einar Härdin valdes till ordförande för en tid av 1 år.

b) Pernilla Grundström och Lars Björklund valdes till ledamöter för en tid av 2 år samt Frida Björklund till ledamot för en tid av 1 år.

c) Kristina Isberg valdes genom ett fyllnadsal till kassör för en tid av 1 år och kommer därefter succesivt att överlämna uppdraget till Mona Stewart.

d) Kvarstående ledamöter för en tid av 1 år är Marielle Sjölund, Magnus Ölund samt Mona Stewart.

§ 16 Caroline Carlsdotter (sammankallande) och Per Andersson valdes till revisorer för en tid av 1 år. Joel Eriksson valdes till revisorssuppleant för en tid av 1 år.

§ 17
a) Gällande val till valberedningen, 2 platser på 1 år vardera, varav den ena sammankallande, har årsmötet inga föreslagna namn.

b) Årsmötet beslutar att göra fyllnadsval till valberedningen under året 2021.

§ 18 Årsmötet beslutar att överlåta till styrelsen att välja representanter till aktuella organ och uppdrag såsom Attention Västernorrland, Brukarrådet Västernorrland samt Attention riksförbund.

§ 19 Inga övriga frågor diskuterades.

§ 20 Inga avgående ledamöter fanns att avtacka.

§ 21 Mötesordförande avslutade årsmötet.

Vid protokollet                                         Ordförande

 

 

…………………………………..           …………………………………….

Marielle Sjölund                                      Berit Gimbergsson

 

 

 

Justerare                                                   Justerare

 

 

……………………………………         ………………………………………

Magnus Ölund                                         Pernilla Grundström